KVKK Genel Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin

Genel Aydınlatma Metni

 

VEDİK AKADEMİ ASTROLOJİ LTD ŞTİ olarak biz üyelerimiz, danışanlarımız, müşterilerimiz, öğrencilerimiz ve web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda VEDİK AKADEMİ ASTROLOJİ LTD ŞTİ  (“Veri Sorumlusu”) olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

Amacımız; VEDİK AKADEMİ ASTROLOJİ LTD ŞTİ tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında işlenen kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu verilerin hangi amaçlar için toplanıldığı hangi şekillerde kullanıldığı ve bizimle nasıl iletişime geçeceğiniz hakkında sizleri bilgilendirmektir.

İşbu Aydınlatma Metni www.sebnemeksib.com.tr web sitesi üyelerine, müşterilerine, danışan ve öğrencilerine ve site ziyaretçilerine yönelik hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Kaptan Arif Sok. No:24/19 Suadiye Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan VEDİK AKADEMİ ASTROLOJİ LTD ŞTİ “Şirket” veya Veri Sorumlusu” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, KVKK’nın 3’üncü maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

Kimlik Verisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası

(Danışanlar için ayrıca doğum tarihi, doğum saati, doğum yeri, cinsiyet, kadınlar için bekarlık soyadı vb.)

İletişim Verisi: Adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri
Finansal Veri: Fatura bilgisi ve diğer mali veriler
İşlem Güvenliği: IP adres bilgileri, şifre ve parola bilgileri
 1. Kişisel Verinin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Veri Sorumlusunun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Hizmetlerimizi duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site üzerinden hizmet veya ürün satın almanız halinde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için işbu Aydınlatma Metni’nin 2.maddesinde tanımlanan kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu doğrultuda kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar için işlemekteyiz:

 • Web sitemiz üzerinden yapılacak üyelik başvurularınızın alınması, üyelik aktivasyonu, üyelerimize ait bilgilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması, üyelerimiz ile iletişim kurulması, duyuruların gönderilmesi
 • Siz müşterilerimiz, üyelerimiz, öğrencilerimiz, danışanlarımız ile kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Sizler tarafından ilgili eğitimlere, workshoplara katılmak için yapılan başvuruları değerlendirmek ve bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi,
 • Danışanlarımız tarafından talep edilen harita analizi, numeroloji, rektifikasyon ve diğer danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz eğitim-danışmanlık faaliyetleri kapsamında, iş birimlerinin çalışmaları, ticari ve sosyal politikaların düzenlenmesi, kurumsal işleyişin sağlanması, veri güvenliğinin sağlanması
 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya  yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, kurum  tarafından iş ortağı/müşteri/eğitmenler/katılımcılar ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden  kaynaklanan yükümlülüklerin ifası
 • Sizlerin kullanıcı adı ve şifresi kullanarak giriş yaptığı Şirketimiz web sitesinde yer alan kişisel verileriniz, tercihler, işlemler ile gezinme süreleri ve diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte üye /ziyaretçi etkileşimlerinin, uygulama performansının ölçümlenmesi,
 • Şirketimize ait web sitesi ve sosyal medya hesaplarının güncellenmesi, yönetilmesi

amaçlarıyla  kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve yardımcı araçlara, eğitimlerin  gerçekleştirileceği online platform ve 3. Parti iş ortaklarımıza, ifa yardımcılarımız ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ,sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğumuz mesleki uzman ve uzman yardımcılarına, danışman ve müşavirlere, faaliyetin getirdiği yasal zorunluluklar kapsamında diğer kamu ve özel kuruluşlara KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ayrıca açık rıza alınacaktır. Verilerinizin işlendiği yeni süreçler ve yeni aktarım alıcıları için tarafınıza ek bildirimler yapılarak bilgilerinizin güncellenmesi sağlanacaktır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz e-mail adresine iletilen bilgiler, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana iletilen bilgiler, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, başvuru ve üyelik formları, muhtelif sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerle toplanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve Güvenliği

Kişisel verilerinizin, KVKK m. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

7          Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK m. 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı hatırlatmaktayız. Bu haklar ile ilgili talepleriniz olması halinde Şirketimize başvurabilirsiniz:

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Şirketimize Başvuru Şekli:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını Kaplan Arif Sok. No:24/19 Suadiye Kadıköy/İSTANBUL adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak info @…………com e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Talebinizi, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımız saklıdır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Unvan : VEDİK AKADEMİ ASTROLOJİ LTD ŞTİ

Mersis No : 0924089862300001

Telefon Numarası : 0530 593 71 31

Posta Adresi : vedikakademi@gmail.com

E-posta adresi : www.sebnemeksib.com.tr

Yetkili Kişi                      : Şebnem Ekşib

İrtibat Kişisi                    : Av. Selma Pınar ÜLKER İŞERİ

 

Adı Soyadı ve İmzası:

 

        Tarih